ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (12 ต.ค. 2564)

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

คลิกดูที่นี่